تبلیغات

تبلیغات و روابط عمومی عناصر لازم و ملزوم یکدیگرند. با روابط عمومی برند را ایجاد و تبلیغات وظیفه برندیگ و به طبع آن کمک به فرایند فروش را بر عهده دارد، پس تبلیغات ارتباطی است که در مسیر آن فاکتورهایی وجود دارد که موثر بودن تبلیغات صورت گرفته را تضمین می نماید. مفاهیمی چون ۵M، ۶W، کمپین تبلیغاتی، آژانس تبلیغاتی و بسیاری دیگر در تبلیغات مطرح هستند که مدیران تبلیغاتی را در انجام وظایفشان یاری می نماید. نحوه ی استفاده از این مفاهیم و شرایط تبلیغات موثر در بازارهای ملی و بین المللی برگ برنده ای است که سازمان های دارای مشاوران تبلیغاتی کارآمد از آن بهره می برند.

چرا تبلیغات

چرا تبلیغات

اگر در امر ساختن نام های تجاری، روابط عمومی مقدم بر تبلیغات قرار می گیرد، پس چرا آنقدر کم درباره ی آن نوشته شده است؟ سوال منصفانه ای است. «جایگزینی روابط عمومی با تبلیغات به عنوان اولین ابزار ساخت نام تجاری»، موضوعی است که ما آن را در هیچکدام از نشریات معتبر نیافته ایم. به […]